Ware identiteit

Dinsdag 01 Augustus 2006 om 18:53

Eisers hebben echter ook aangevoerd dat het bezit van TV voorkomt bij docenten en leerlingen van gedaagde. Gedaagde heeft dit niet weersproken, zodat dit als vaststaand moet worden aangenomen. Gedaagde heeft op dit punt aangevoerd dat zij op het vragenformulier afgaat en dat zij het niet haar taak acht om na te gaan of dit naar waarheid is ingevuld. (...) Gezien dit standpunt van gedaagde rijst de vraag of gedaagde (...) zich op dit punt schuldig maakt aan ongelijke behandeling, nu er kennelijk wel leerlingen worden toegelaten uit gezinnen waar men over een televisietoestel beschikt, als daar maar niet openlijk voor uitgekomen wordt.

Een boeiend arrest, waaruit door veel media onjuist wordt geciteerd. Om duidelijke redenen overigens: een lekker ongenuanceerd verhaal verkoopt immers altijd beter, helemaal als het om voor velen onbegrijpelijk gedateerd ogende religieuze argumenten gaat.

Uit de volledige tekst van het vonnis blijkt duidelijk dat de rechter het Hoornbeeckcollege gelijk geeft, niet op basis van het aanwezig zijn van ongefilterd internet (wat ondertussen door het gezin met een Solcon filter is opgelost), noch op basis van het lezen van de verkeerde bijbelvertaling, noch op basis van het aanwezig zijn van een TV, maar vanwege het feit dat de mening van de ouders op twee punten in strijd is met de identiteitsverklaring van de school.

Ten eerste het kledingvoorschrift: 'kleding, haardracht en overige persoonlijke uitingen en gedragingen zijn zodanig, dat het bijbelse onderscheid tussen man en vrouw wordt bewaard en tot uitdrukking gebracht' stelt de school. De ouders delen dat uitgangspunt, maar de wijze waarop ze daar praktische uitvoering aan geven verschilt. Hun dochter mag in bepaalde omstandigheden in een broek rondlopen, net zoals mannen in de tijd dat de bijbel ontstond in een lange jurk liepen. Het onderscheid tussen man en vrouw schuilt niet in de snit van een stoffen omhulsel... Ogenschijnlijk een klein detail, maar niet onbelangrijk.

Ten tweede is er het punt van het bevoegd gezag. De school stelt onomwonden: 'Bijbelse gezagsverhoudingen zijn de basis voor de menselijke samenleving. Uit dien hoofde worden medezeggenschapsregelingen, zoals onder meer bedoeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, afgewezen. Dat staat geenszins overlegvormen met een adviserend karakter ten aanzien van het te voeren beleid in de weg; besluit-vorming heeft echter plaats daar, waar het gezag op Bijbelse gronden berust.' De ouders hebben aangegeven zich hier niet in te kunnen vinden. Zij stellen het standpunt te respecteren, maar vinden wel dat de visie van de school haaks staat op de trits kerk-gezin-school.

Dat is bepaald geen 'detail': hieruit blijkt een gezonde kritische houding en een moderne kijk op gezagsverhoudingen, in plaats van een slaafs volgen van een schoolbestuur dat zichzelf door God boven anderen gesteld acht.

De rechter weegt vervolgens af: "De in artikel 23 Grondwet aan het bijzonder onderwijs gewaarborgde vrijheid van richting, weegt zo zwaar dat het aan degene die een instelling van bijzonder onderwijs in stand houdt, in beginsel -behoudens bijzondere omstandigheden- vrijstaat jegens ouders van een kind dat volgens de door die instelling gehanteerde toelatingsnormen van religieuze aard niet voor toelating in aanmerking komt, de door die ouders verlangde toelating te weigeren, ook al hebben die ouders een sterke en op redelijke gronden berustende voorkeur voor het onderwijs dat aan de betrokken instelling wordt gegeven, en ook al is de betrokken instelling de enige die onderwijs van deze richting verzorgt." Ze concludeert dan terecht: "Nu eisers echter op een aantal punten niet voldoen aan de religieuze toelatings-norm zoals gedaagde deze heeft uitgelegd in de identiteitsverklaring kan niet gezegd worden dat het bestuur van gedaagde de beslissing om Th niet als leerling toe te laten in redelijkheid niet heeft kunnen nemen. De vordering van eisers zal dus worden afgewezen."

Mijn advies aan het gezin Roest zou zijn: jammer van de centen (het geding kost hen ruim 1000 euro, nog afgezien van de kosten voor juridische bijstand die ze zelf hebben moeten maken) maar schud het stof van uw voeten en vertrek. Het schoolbestuur heeft zijn ware identiteit getoond en zich laten kennen als enge, bekrompen farizeërs - een hypocriete kliek voor wie gehoorzaamheid slechts bestaat uit 'met de mond belijden' en 'ja'-knikken, ongeacht of u 'nee' doet. Dat fraaie schoolgebouw is een witgekalkt graf. Wees blij dat de wereldlijke rechter u tegen hen in bescherming heeft genomen.


Hiervoor: "Fotorealistisch tekenen met Illustrator" | Hierna: "My Animated World" | Naar de voorpagina | E-mail GJ

Reisgenoten

gravatar for Gert Jan

Een aanvulling. Voor diegenen die niet vertrouwd zijn met deze terminologie is het wellicht goed om dat ‘trits kerk-gezin-school’ er nog even uit te lichten, zodat de bezwaren van de ouders duidelijker worden.

De opvoeding van de kinderen wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, kerkgenootschap en school. Het is daarbij van belang dat alledrie dezelfde normen en waarden hanteren: dat is ook de reden dat sommige kerkgenootschappen eigen scholen hebben.

De grondwet maakt naast Openbaar onderwijs ook Bijzondere onderwijs mogelijk. Dit geeft de ouders keuzevrijheid en biedt pedagogische, religieuze en culturele minderheden de ruimte om hun eigen visie en identiteit tot uitdrukking te brengen en te beleven.

Binnen de trits kerk-gezin-school mag het doel dan hetzelfde zijn, en de verantwoordelijkheidsgebieden overlappen deels, maar bij dit alles zijn en blijven de ouders de eerste verantwoordelijken: kerk en school ondersteunen de ouders in de opvoeding. Het schoolbestuur van het Hoornbeeckcollege lijkt zich daar niet meer van bewust te zijn en keert de rollen om: zij bepalen hun eigen beleid en schrijven zelfs voor hoe de ouders hun kinderen thuis dienen op te voeden. Ouders mogen nog wel adviseren, maar het staat het schoolbestuur vrij die adviezen naast zich neer te leggen en hun eigen koers te varen. Dat staat, zoals de familie Roest terecht opmerkt, haaks op het principe.

Dat die trits heel goed kan werken hebben we ervaren in de opvoeding van onze eigen kinderen. Daarbij verschillen het schoolbestuur en wij op details van mening, maar zoals het bestuur dat zelf verwoordt: “Van wezenlijk belang is te zoeken naar dat wat ons bindt en niet wat we soms verschillend verstaan.”

Gert Jan (URL) · 02-08-’06 07:55 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Pelle

Ik kan me helemaal vinden in je betoog. Ik krijg ook de kriebels van dit soort praktijken.

Een tijdje terug heb ik hier zelf ook een mooi voorbeeldje van meegemaakt. Mijn middelbare-school-tijd heb ik (als Nederlands gereformeerde) doorgebracht op een vrijgemaakt gereformeerde school. Een (ook NG) vriend van mij heeft ook op die school gezeten, en daarna een opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding gevolgd Tijdens die opleiding heeft hij ook op onze oude middelbare school stage gelopen. De school kende hem, hij kende de school.

Maar toen hij solliciteerde op een functie op die school, werd hij afgewezen op basis van het feit dat hij NG is. Op zich kan ik me daar iets bij voorstellen, ware het niet dat hij wel aangenomen zou zijn geweest als hij christelijk gereformeerd was.
Onze gemeente is een samenwerkingsgemeente (NG/CG), en als hij had gewild (gelukkig niet!) had hij in onze gemeentelijke administratie de N om kunnen laten zetten in een C en was er geen grond meer geweest om hem niet aan te nemen.

Het toont aan hoe belachelijk het dom volgen van regeltjes soms kan zijn. Men vindt regeltjes fijn, want daarmee bescherm je je tegen dingen die je niet wilt.
Maar men vergeet daarbij dat het voldoen aan die regeltjes evenmin een garantie is dat alles goed zit. Want er waren diverse leraren op die school die aan het regeltje ‘lid van de vrijgemaakt gereformeerde kerk’ voldeden, maar er een levensstijl op nahielden die verre van christelijk te noemen was.

Pelle (URL) · 02-08-’06 10:29 · Reageer op Pelle

gravatar for terp

Gevraagd(..)graag alleen solliciteren met een meetbare christelijke levenstijl (referenties bijvoegen).

terp ( E-mail ) (URL) · 02-08-’06 14:00 · Reageer op terp

gravatar for Pelle

Gert Jan, heb je overigens een linkje naar die jeugdkerk-discussie op de IKON website? Ik heb even rondgeneusd daar, maar kon het niet vinden.

Pelle (URL) · 03-08-’06 10:36 · Reageer op Pelle

gravatar for Gert Jan
In reactie op : Zeker, dat linkje heb ik. Je gaat er overigens niet blij van worden, maar dat terzijde ;-) Op eigen risico: http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws... Gert Jan (URL) · 03-08-’06 13:26 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Pelle

Thanks. Niet echt iets om blij van te worden inderdaad, hoe sommigen zich daar profileren.

Pelle (URL) · 03-08-’06 14:20 · Reageer op PelleVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!